Uluwatu - Katajuju National Park

อุทยานแห่งชาติอูลูรู-คาตา ทจูทา

อุทยานแห่งชาติอูลูรู-คาตา ทจูทา มีชื่อเสียงของดินแดนนอร์เทิร์นเทร์ริทอรีมากครอบคลุมพื้นที่ ทางตอนเหนือและตอนกลางของทวีปออสเตรเลีย Continue reading “อุทยานแห่งชาติอูลูรู-คาตา ทจูทา” »